Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Przy wzmozonym cisnieniu sródczaszkowym najczesciej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym najczęściej chodzi o bóle ranną porą, gdyż wówczas ciśnienie krwi fizjologicznie bywa najwyższe. Z bie- giem czasu bóle stają się coraz regularniejsze i trwają coraz dłużej. Skargi na bóle głowy okolicy czołowej nie mają znaczenia lokalizacyjnego. Po wysiłkach fizycznych, przy napięciu tłoczni brzusznej, np. w czasie defekacji przy nachy- laniu się lub przy szybkiej zmianie postawy ciała z leżącej na wyprostowaną, przy kaszlu i kichaniu, a więc wówczas gdy ciśnienie śródczaszkowe zwiększa się;-hóle głowy nasilają się. Początkowo bóle głowy bywają dość wyraznie umiejscowione, później rózszerzają się na całą głowę. Ból bywa tak inten- sywny, jakby czaszka miała pęknąć. Ma on charakter ciągły, trwa ze zmien- nym nasileniem cały dzień, w jego przebiegu nie ma przerw. Czasem chorzy czują się lepiej w półsiedzącym ułożeniu ciała, szczególnie przy guzach tylnej jamy czaszki. Niektórym chorym przynosi ulgę trzymanie głowy w szczegól- nym ułożeniu, ułatwiającym odpływ płynu, np. przy guzach okolicy ciał czwo- raczych, gdy głowa jest pochylona ku przodowi, a przy guzach IV komory, gdy głowa jest odgięta ku tyłowi. Czasem udaje się stwierdzić bolesność doty- kową lub opukową czaszki w określonym miejscu, co może mieć znaczenie lo:” kalizacyjne. Wobec tego, że ból głowy niekoniecznie musi być następstwem wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego, Choróbski uważa zjawisko to raczej za objaw ogniskowy. Jednym z pierwszych objawów bywają również wymioty. Przeważnie mają one charakter “mózgowy”, tzn. powstają wskutek podrażnienia ośrodka nerwu błędnego lub samego tego nerwu. Różnią się one od wymiotów żołąd- kowych tym, że występują bez poprzedzających je przykrych i dłużej trwa- jących nudności, tak iż chory może wkrótce potem znowu jeść z apetytem. Ten mózgowy charakter wymiotów nie zawsze jednak stwierdzamy. Wymioty częściej występują rano. Z kolei tarcza zastoinowa jest jedną z najpewniejszych oznak wzmo- żonego ciśnienia śródczaszkowego, dlatego przy najlżejszym podejrzeniu guza mózgu należy obowiązkowo zbadać dno oka. Pamiętać jednak należy o tym, że powoli rosnący guz może w ciągu długiego czasu nie dawać tarczy zasto- inowej. Jej nieobecność nie wyklucza więc- możliwości guza. Zwłaszcza guzy płatów czołowych rzadko przebiegają z tarczą. zastoinową. Jeżeli wziernikiem mamy możność śledzić rozwój tego objawu, to początkowo stwierdzamy silne wypełnienie krwią i wężykowaty przebieg żył dna oka. Przy lekkim ucisku oka widzi się dodatnie tętnienie żylne. Po kilku dniach spostrzec można szkliste wypuklenie zewnętrznego brzegu tarczy, po czym stopniowo cała tarcza na- brzmiewa na kształt grzyba wpuklającego się do wnętrza oka. Twór ten i oko- lica mogą krwawić. Pole widzenia zwęża się, mroczek rozszerza się. Zastoina taka może się utrzymywać miesiącami, po czym grozi stan zanikowy z obu- marciem nerwu wzrokowego. Tarcza zastoinowa nabiera barwy szarej, obrzęk zmniejsza się, przy czym granice tarczy znowu występują ostrzej. Upośledze- nie wzroku odwracalne jest tylko z początku, po pewnym czasie następuje trwałe oślepnięcie. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, odżywki do rzęs, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Przy wzmozonym cisnieniu sródczaszkowym najczesciej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrwanie nerwu przeponowego Zabieg technicznie nie jest trudny, wymaga jednak pewnej wprawy i ostrożności. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym 0,5% roztworem nowokainy lub polo- kainy z dodaniem adrenaliny, poprzedzonym na godzinę podskórnym wstrzyknię- ciem morfiny, gdyż wyrwanie nerwu przeponowego jest bolesne. Chory leży na wznak z głową zwróconą w stronę zdrowego płuca, pod barki podkłada się wałek, by odchylić głowę nieco ku tyłowi. Cięcie dlugości 3-6 cm przeprowadza się na szyi równolegle do obojczyka na 1,5-2 cm nad nim na zewnątrz od zewnętrznego brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Po odsłonięciu mięśnia od. ciąga się go ku środkowi ciała i przecina między podwiązkami żyłę szyjną ze- wnetrzną. Rozsunąwszy na tępo luźną tkankę łączną odciąga się mięsień łopatkowo- gnykowy (m. omohyoideus) ku dołowi odsłaniając w ten sposób przedni mięsień pochyły (m. scaLenus anterior). Po przec.ęciu wiotkiej jego powięzi dociera się o nerwu przeponowego, który leży na nim w postaci białego. sznura idącego sko- śnie w dół ku środkowi ciała. Oddzieliwszy nerw od otoczenia przecina się go, chwyta kleszczykami Kochera dolny jego odcinek i powoli nawija się na kleszczyki aż do urwania się nerwu. K. NoUakowski uzyskiwał dobre wyniki kliniczne i rent. genewskie nawet przy wyrwaniu 3,5-8 cm nerwu. Jednak ze względu n dolne od- gałęzienie nerwu jest pożądane, zgodnie ze wskazówką Sauerbrucha, usuwać śre- dnio 12 cm nerwu, wyrwanie bowiem mniejszego kawałka może nie spowodować porażenia przepony. Po operacji chory powinien pozostawać w łóżku przez dwa tygodnie leżąc na boku strony operowanej. Zwłaszcza poleca się ułożenie Bernou – Cadisa. Uzyskuje się je w ten sposób, że podkłada się pod koniec nożny łóżka podkładki, np. cegły wysokości 25-30 cm, a spod wezgłowia usuwa się kliny, tak iż kąt odchylenia końca nożnego łóżka od poziomu wynosi co najmniej 20°. W tym położeniu przepona unosi się pod ciężarem wą- troby bardzo wysoko i płuco chore jest unieruchomione znacznie więcej niż w położeniu poziomym. [hasła pokrewne: , Bielizna nocna damska, Szkoła tańca Poznań, Depilacja laserowa ]

Comments Off

« Previous Entries