Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘trener personalny’

Zdarza sie, ze lekarz morie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zdarza się, że lekarz morię pomiesza z manią lub hebefrenią. Różnicowanie istotnie bywa czasem bardzo trudne, zwłaszcza w przypadkach ze słabo lub niewyraźnie podkreślonymi objawami zespołu organicznego. Podstawą różni- cowania jest fakt, że zarówno w podnieceniu maniakalnym, jak i hebefrenicz- nym przeważa wzmożenie: napędu psychoruchowego nad prostym zanikiem ha- mulców etyczno-rozumowych. Moria jest raczej błogostanem, tak że czynnik aktywności nie wybija się na pierwszy plan. Nie ma tu właściwie ani typo- wego dla zespołu schizofrenicznego rozkojarzenia, nie mówiąc już o innych objawach, ani gonitwy myśli ze słowotokiem i napastliwą drażliwością. Także błaznowanie i brak dystansu są w morii bardziej umiarkowane i występują raczej dopiero wtedy, gdy chorego prowokujemy do takiego zachowania. Trudne- bywa też różnicowanie między morią a zespołami reaktywnymi w rodzaju pse- udodemencji, puerylizmu histerycznego czy zespołu Gansera. Rozstrzygające- znaczenie ma tutaj brak objawów zespołu psychoorganicznego, poza tym zaś. ważną wskazówką jest sytuacja, w której zaburzenia psychiczne wystąpiły. W psychozach sytuacyjnych zaburzenia rozpoczynają się nagle, podczas gdy moria pojawia się po upływie pewnego czasu, poprzedza z zasady mnóstwem objawów zapowiadających lub rozwiniętych. Ważnym argumentem przemawia- jącym za morią jest również zmienność obrazu. e. Inne objawy psychiczne zespołu organicznego mogą być w po- czątkowym okresie choroby niewidoczne lub zaledwie zaznaczone. Niemniej jednak naj słabiej zaznaczone objawy, zwłaszcza ze strony czynności pamię-• ciowych, powinno się przez jak naj dokładniejsze badania ujawnić. W rozwi- niętym obrazie klinicznym nie brak już zwykle typowych objawów organicz- nych. Poza obniżeniem zdolności zapamiętywania mogą się tworzyć luki pa- mięciowe z konfabulacjami. Jeżeli moria zejdzie się z zespołem Korsakowa, konfabulacje mogą nabierać treści krotochwilnej. Przeważnie jednak zespół Korsakowa występuje przy nastroju apatycznym i nie przybiera bujniejszych rozmiarów. Ospałość chorych utrudnia zresztą sprowokowanie ich do bardziej niepohamowanych konfabulacji. Z biegiem czasu zaburzenia orentacji osiągają znaczne natężenie. Zaznaczona też jest dość wyraźnie chwiejność uczuciowa. Objawy te przeplatają się z zaburzeniami ogniskowymi, zależnymi od umiejscowienia guza. Opisywane przez neurologów pod nazwą omamów wzrokowych, węchowych, smakowych i słuchowych zjawiska nie są oczywiście omamami, lecz co najwyżej pseudohalucynacjami. Zależnie od umiejscowienia sprawy chorobowej w korze mózgowej, powstają wrażenia albo spostrzeżenia wzrokowe lub inne, którym nie towarzyszy jednak przekonanie o rzeczywistym istnieniu przedmiotów spostrzegania, jak to jest w omamach, Ogniskowe zaburzenia tego typu umożliwiają czasem w badaniu neurologicz- nym umiejscowienie guza. Sam zespół organiczny jest wyrazem ogólnych zmian mózgu i jako taki nie przyczynia się do umiejscowienia sprawy chorobowej . [hasła pokrewne: , Depilacja laserowa, trener personalny, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trener personalny’

Zdarza sie, ze lekarz morie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zakresie narządu oddechowego spostrzegano pozłotowe odczyny ogniskowe, takie jak po tuberkulinie, n.adto krwioplucia, krwo- toki z nosa, przemijającą duszność, W zakresie narządu krążenia spostrzegano bóle i niepokój w okolicy sercowej, bicie serca, przyśpieszenie jego czynności i zabu- rzenia naczynioruchowe. Ze strony narządu krwiotwórczego opisano ciężkie powi- kłania pozłotowe w postaci śmiertelnej agranulocytozy i krwotocznej aleukii (aleukia haemorrhagica). Ze strony układu nerwowego spostrzegano bóle głowy, drże- nie rąk, przygnębienie lub przejściowe podniecenie, zapalenie wielu ner- wów, zespół Landryego i in. Wrażliwość na sole złota bywa różna u różnych osób, a nawet zmien- na u tej samej osoby. Powikłania stojące w związku z leczeniem prze- tworami złota mogą powstawać nawet już po małych ich dawkach i być pomimo to ciężkie. Ta okoliczność nakazuje wielką ostrożność w leczeniu przetworami złota. Toteż nie należy go stoso- wać w praktyce ambulatoryjnej, pozostawiając je klinikom, szpitalom i zakładom leczniczym w ogóle (sanatorium itd.) pod warunkiem ścisłego nadzoru lekarskiego przy nie zaniedbywaniu równoczesnego stosowania innych sposobów leczenia. Dla zapobieżenia powikłaniom niektórzy polecają w okresie lecze- nia złotem, prócz zwykłych badań stanu chorego, systematyczne badania krwi co do krwinek białych, by uprzedzić powstanie agranulocytozy oraz ostrej białaczki, nadto badanie poziomu mocznika w krwi i objawu opaskowego. Leczenie przerywa się z pojawieniem się wyraźnej eozyno- filii, także. leukopenii i neutropenii z limfocytozą, azocicy lub objawów utajonej krwotoczności w postaci wybroczyn skórnych po założeniu na ramię opaski na 10 minut. Podjęto próby określania tolerancji ustroju na sole złota za pomocą tzw. aurodermoteakcji polegającej na badaniu stopnia oddziały- wania skóry na śródskórne wstrzyknięcie 1 mg przetworu złota .. Dodatni odczyn skórny ma podobno pojawiać się u chorych, którzy na leczenie złotem oddziałują powikłaniami pozłotowymi, natomiast odczynu tego nie ma u chorych, którzy leczenie złotem znoszą dobrze. [hasła pokrewne: , trener personalny, magnez i witamina b6, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off