Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Duze trudnosci rozpoznawcze nastreczaja nam

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Duże trudności rozpoznawcze nastręczają nam przypadki, w których objawy cle- lesne nie są wyraźne. Jest rzeczą bardzo. trudną rozpoznać otępienie miażdży co. we w okresie początkowym tylko. na po.dstawie wyników badań psychiatrycznych. Cza- sem udaje się Wpaść na właściwe rozpoznanie przez stwierdzenie “lakunarnych” o.bjawów otępienio.wych. Czasem trudności pochodzą stąd, że objawy neurasteniczno.- hipochondryczne z biegiem czasu ujawniają swoje podłoże miażdżycowe. W przy- padkach tych trudno. jest rozstrzygnąć co. było. wcześniej – czy miażdżyca w okresie neurastenicznym, czy też na o.dwrót, długotrwałe napięcie afektywne związane z do- legliwościami neurasteniczno.-hipochondrycznymi na drodze oddziaływań .korowo- trzewiowych doprowadziło do. nieodwracalnych zmian w tętnicach. Czynniki reak- tywne zdają się w rzeczy samej odgrywać doniosłą rolę, przynajmniej przyspiesza- jącą pro.ces miażdżycowy. Czynnikiem takim może być np. utrata zajęcia, do. którego- osobnik się przywiązał, przeniesienie w nowe środowisko, śmierć współmałżonka lub tym podobne. Załamanie się życiowe chorego zwykle się wówczas tłumaczy reakcją psychonerwicową. Nie bierze się pod uwagę w tych przypadkach mo.żliwości wpływu ciosów moralnych na rozwój procesu miażdżycowego. Dlatego. wszelkie skargi psy- cho.nerwico.we na przełomie piątego. i szóstego. dziesiątka lat i później u osób dotąd zdrowych należy brać po.ważnie i mieć na uwadze możliwość rozpoczynającego się procesu miażdżycowego mózgu. Rozpoznanie róznicowe w stosunku do innych psychoz starczych na– suwa trudno.ści przy rozwiniętym w pełni o.brazie klinicznym. Sprawy te bowiem mogą się wzajemnie przeplatać. Zwłaszcza ro.zwinięte o.tępienie starcze może się klinicznie nie różnić od o.tępienia miażdżycowego u starszych ludzi. W przypadkach tych możemy o.rzekać często tylko co do pochodzenia sprawy, opierając się na da- nych wywiadu lub na objawach neurologicznych. W ogóle wszystkie ciężkie zespoły organiczne kończące się daleko. posuniętym o.tępieniem stają się w końcowym okre- sie do. siebie podo.bne, bez względu na czynniki etiologiczne, które były ich punktem wyjścia. [hasła pokrewne: , kurs sep, odzież termoaktywna, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Duze trudnosci rozpoznawcze nastreczaja nam

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

f. Objawy zależne od umiejscowienia. Objawy wypadnięcia czynności płatów czołowych, czyli tzw. zespół czołowy, omówiliśmy zasadniczo wśród zaburzeń pourazowych. Znaczenie dla psychiatrii ma również uszko- dzenie prawej okolicy skroniowej. Anastasopoulos (1959) opisał przypadki guza Lej okolicy, przebiegające z zaburzeniami snu, łaknienia, popędu płciowego; nastroju, poczucia upływającego czasu i cyklu miesięcznego. Sądzi się, że płaty skroniowe poprzez podwzgórze regulują działalność ośrodków snu i czuwa-• nia. Obustronne uszkodzenie płatów skroniowych powoduje wzmożenie łak- nienia aż do żarłoczności. Przy uszkodzeniu prawostronnym występuje objaw niepohamowanej gadatliwości, bez cech stanu maniakalnego. Ma to być wy- razem odhamowania ośrodków mowy lewej półkuli. Chorzy gadają nie zwra- cając uwagi na rozmówcę, przy czym widać wzmożoną gestykulację i ruchli- wość kończyny górnej prawej, podczas gdy przy uszkodzeniu lewego płata, ciemieniowego stwierdza się raczej ograniczenie ruchliwości prawej kończyny. Trzeba tu zresztą przypomnieć objaw odhamowania mowy, opisany przez Kret– schmera przy uszkodzeniu płatów czołowych. Z przykładów tych widać, jak ostrożnie można wysnuwać wnioski lokalizacyjne przy stwierdzeniu tych czy owych objawów psychicznych. g. Nawarstwienia epigenetyczne bywają, jak zwykle, rozno- rodne. Wikłają one obraz kliniczny, a czasem pokrywają podstawowe schorze- nia organiczne. W piśmiennictwie rozpowszechnione jest wiązanie takiego czy innego zespołu psychotycznego z umiejscowieniem guza. Tak np. twierdzi się, że lewostronne guzy płata skroniowego prowadzić mają do tzw. dreamy states (które są napadami psychosensorycznymi) albo, że guzy pewnych okolic dają “niezwykłe” zaburzenia psychiczne traktowane jako objaw lokalizacyjny. Przy bliższym zapoznaniu się z owymi niezwykłymi objawami ogniskowymi łatwo się przekonać, że chodzi tu o majaczenie. Twierdzenia te są błędne. Ostre zes- poły psychotyczne w rodzaju zamroczenia lub majaczenia mogą wystąpić na podłożu każdego schorzenia ogólnego upośledzającego calość mózgu. Nie są one w duchu Virchowa-Kleista związane z jakimś umiejscowieniem. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, olej lniany, tusz do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries